Algemene Voorwaarden

THIS IS GATHER BV | Zandvoortselaan 81 | 2106 CK | Heemstede T: 06-83150694 | E: hello@thisisgather.nl | W: www.thisisgather.nl

Voorwaarden This is Gather BV

ALGEMENE VOORWAARDEN This is Gather BV

1. ALGEMEEN

2. DEFINITIES

3. AANBIEDINGEN

4. PRIJZEN

5. WERK, WIJZIGINGEN, UITVOERING, GEBRUIK VAN PRODUCTEN

6. VERHUUR

7. VERVOER

8. OPLEVERING

9. RECLAME

10. ANNULERING

11. AFGELASTING EN VERVANGING

12. OVERMACHT

13. SCHADE

14. BETALING

15. INTELLECTUEEL EIGENDOM

16. GEHEIMHOUDING

17. AANSPRAKELIJKHEID

18. TOEPASSELIJKHEID RECHT EN GESCHILLEN

19. WIJZIGINGEN EN AANVULLENDE VOORWAARDEN

1. ALGEMEEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van This is Gather BV (Hierna te noemen GATHER), alsmede op alle overeenkomsten tussen GATHER en de wederpartij (als hierna omschreven), op grond waarvan GATHER aan de wederpartij één of meer producten levert en/of verhuurt en/of één of meer bepaalde werkzaamheden en/of diensten verricht.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met GATHER, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Afwijking van de Algemene Voorwaarden van GATHER kan alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alsdan alleen voor de desbetreffende overeenkomst. Eventuele door de opdrachtgever gehanteerde Algemene Voorwaarden gelden slechts alleen voor zover niet in strijd met de Algemene Voorwaarden van GATHER. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. GATHER en wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden „naar de geest‟ van deze algemene voorwaarden.

5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. THIS IS GATHER BV | Zandvoortselaan 81 | 2106 CK | Heemstede T: 06-83150694 | E: hello@thisisgather.nl | W: www.thisisgather.nl

6. Mondelinge toezeggingen of afspraken, ook die welke verband zouden kunnen houden met deze Algemene Voorwaarden, binden GATHER niet dan nadat en voor zover deze door GATHER schriftelijk zijn bevestigd.

7. Bij de totstandkoming van deze overeenkomst komen alle daaraan voorafgaande tussen partijen gemaakte afspraken of gedane toezeggingen met betrekking tot de aangelegenheden waaraan in de bedoelde overeenkomst wordt gerefereerd te vervallen.

8. De kopjes van de artikelen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts bedoeld ter verwijzing en maken geen deel uit van de Algemene Voorwaarden.

2. DEFINITIES

1. In deze algemene voorwaarden wordt onder „Opdrachtgever‟ verstaan; een natuurlijk- of rechtspersoon, die eventueel handelt in uitoefening van een bedrijf of een beroep. Andere opdrachtgevers zijn: particulieren, verenigingen, stichtingen, instellingen etc.

2. Onder opdrachtgever wordt mede verstaan huurder,besteller of koper. 3. Onder werk wordt verstaan, de overeengekomen werkzaamheden, diensten, levering van materialen, het ontwikkelen, en/of realiseren van producten/projecten/ontwerpen, overeengekomen dus opdrachtgever en GATHER.

4. Onder partijen wordt verstaan: de opdrachtgever en GATHER.

3. AANBIEDINGEN

1. Alle offertes en aanbiedingen van GATHER in welke vorm dan ook, zijn geheel vrijblijvend, tenzij dit uitdrukkelijk anders is vermeld. GATHER kan een offerte / aanbieding intrekken, zolang de opdrachtgever de offerte niet schriftelijk heeft aanvaard. De geldigheidsduur van de offerte staat op de betreffende offerte vermeld.

2. Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door een schriftelijke bevestiging zijdens GATHER van de order of opdracht van de opdrachtgever dan wel door afgifte door GATHER van een factuur terzake.

3. GATHER is gerechtigd haar werk c.q. haar werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever op haar verzoek geen zekerheid stelt voor betalings- en overige verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst, onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever reeds door GATHER verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten te vergoeden.

4. Misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, voortvloeiende uit het door de opdrachtgever niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig specificeren van de opdracht of doen van mededelingen, komen voor rekening en risico voor de opdrachtgever, ook indien die opdracht en/of mededelingen gedaan zijn via technisch middel zoals fax, e-mail of andere transmissiemedia.

5. Met de hand aangebrachte wijzigingen door de opdrachtgever maken offertes en overeenkomsten ongeldig.

6. De offertes zijn gebaseerd op de op het moment van de offerte door de opdrachtgever verstrekte informatie.

7. Indien met de opdrachtgever meerdere (rechts)personen worden aangeduid, zijn deze alle hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen van de opdrachtgever voortvloeiende uit de overeenkomst.

8. Aanvullingen op en/of wijzigingen van de offerte worden slechts bindend voor GATHER indien en nadat GATHER deze aanvullingen en/of wijzigingen schriftelijk heeft bevestigd.

4. PRIJZEN

1. Elke prijsopgave van GATHER is vrijblijvend.

2. Alle prijsopgaven van GATHER zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3. Prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de offerte geldende inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten in verband met het te leveren

werk.

4. De prijzen zijn gebaseerd op levering inclusief transport indien GATHER voor transport zal zorgdragen.

5. Eventuele specifieke en/of aanvullende wensen van de opdrachtgever en wijzigingen in de opdracht worden slechts uitgevoerd na een schriftelijke bevestiging zijdens GATHER. De opdrachtgever zal de meerdere kosten terzake dragen.

6. Indien tussen het tijdstip van de (op)levering van het werk en de orderbevestiging de inkoopprijs of één der andere kostprijsbestanddelen wordt verhoogd, heeft GATHER het recht die verhoging aan de opdrachtgever door te berekenen. Onverminderd de algemene toepasselijkheid van deze regel, is zij THIS IS GATHER BV | Zandvoortselaan 81 | 2106 CK | Heemstede T: 06-83150694 | E: hello@thisisgather.nl | W: www.thisisgather.nl

mede van toepassing op de wijzigingen van invoerrechten en andere rechten en belastingen, en op veranderingen in de wisselkoers van de Nederlandse tegenover de buitenlandse valuta, waarin de opdrachtgever goederen en/of diensten heeft gekocht.

7. GATHER is gerechtigd te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt. GATHER is voorts gerechtigd, voordat zij met de uitvoering van het werk een aanvang zal nemen, vooruitbetaling van de opdrachtgever te verlangen.

5. WERK, WIJZIGINGEN, UITVOERING, GEBRUIK VAN PRODUCTEN

1. Het werk omvat datgene dat tussen GATHER en de opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen.

2. Indien tijdens de uitvoering van het werk blijkt dat het werk of een onderdeel daarvan door onvoorziene omstandigheden slechts gewijzigd kan worden uitgevoerd, treedt de partij die het eerst met deze omstandigheid bekend wordt in overleg met de andere partij. GATHER wijst de opdrachtgever daarbij op de financiële consequenties.

3. Alle wijzigingen in aangenomen werk worden als meerwerk beschouwd, wanneer daaruit een hogere prijs volgt. Wijzigingen in aangenomen werk zijn slechts dan bindend na schriftelijke bevestiging daarvan door GATHER.

4. Wijzigingen tijdens uitvoering van werkzaamheden op een andere locatie dan het adres van GATHER, wordt ten allen tijde als meerwerk gezien en berekend, tenzij anders is overeengekomen.

5. De opdrachtgever is verplicht GATHER in staat te stellen het overeengekomen werk ongestoord en continue uit te voeren. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de gevolgen indien hij zich niet aan deze verplichting houdt.

6. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen, dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van GATHER behoren doch wel noodzakelijk zijn voor werkzaamheden, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk door GATHER, daarvan geen vertraging ondervindt.

7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst is vereist, heeft GATHER het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Tijdens uitvoering van werkzaamheden op locatie anders dan het adres van GATHER, vallen deze derden onder noemer

werknemer(s) van GATHER.

6. VERHUUR 1. Indien de overeenkomst (mede) omvat de verhuur van licht- en/of geluidssystemen en/of sport en/of spelonderdelen dan draagt GATHER er zorg voor dat het gehuurde in goede staat verkeert en in beginsel geschikt is voor het doel waarvoor het is bestemd.

2. De opdrachtgever verklaart door het tekenen voor ontvangst het gehuurde in goede staat te hebben ontvangen. Indien hij gebreken constateert stelt hij GATHER hiervan onmiddellijk in kennis.

3. Indien niet anders is overeengekomen, haalt de opdrachtgever op eigen kosten de apparatuur op het adres van GATHER of op een nader overeengekomen plaats op en brengt de apparatuur weer na de duur van huur aldaar terug.

4. Indien overeengekomen is dat GATHER de apparatuur aflevert op de plaats van gebruik en /of dat zij de op- en afbouw van de gehuurde spullen zal verzorgen, brengt zij kosten voor transport en/of voor op- en afbouw tegen de alsdan door haar gehanteerde tarieven in rekening.

5. In geval technisch personeel aanwezig is, kan GATHER de opdrachtgever telefonisch ondersteuning verlenen ter zake van het gebruik van het gehuurde. Voor schade als gevolg van telefonisch gegeven ondersteuning is GATHER, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk. Indien GATHER zulks noodzakelijk acht, of dit door de opdrachtgever

wordt gewenst, kan GATHER ter plekke technische ondersteuning verstrekken. Hiervoor berekent GATHER kosten voor vervoer en verleende diensten tegen de alsdan door haar gehanteerde tarieven.

6. De opdrachtgever is gehouden voor het gehuurde als een goede huurder zorg te dragen. Hij zal het gehuurde slechts gebruiken overeenkomstig de bestemming van de gehuurde zaken. Het is de opdrachtgever in ieder geval verboden het gehuurde zwaarder te belasten, zowel wat betreft gewicht als spanning en geluid, dan is toegestaan. Het is niet toegestaan de zaken voor andere doeleinden te gebruiken dan waarvoor deze zijn verhuurd.

7. Het is de opdrachtgever verboden het gehuurde door te verhuren of het gehuurde in bruikleen of anderszins aan derden af te staan.

8. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de gehuurde systemen in dezelfde staat, derhalve onbeschadigd en goed functionerend, terug worden bezorgd op het adres van GATHER dan wel een nader overeengekomen plaats. Inlevering van gehuurde zaken dient te geschieden voor 12.00 uur op de dag na de overeengekomen termijn van verhuur. Worden de zaken later dan dit tijdstip THIS IS GATHER BV | Zandvoortselaan 81 | 2106 CK | Heemstede T: 06-83150694 | E: hello@thisisgather.nl | W: www.thisisgather.nl

ingeleverd dan is GATHER gerechtigd een boete in rekening te brengen ter grootte van een bedrag gelijk aan tweemaal een dag extra verhuurkosten en wel voor iedere dag dat het gehuurde te laat is terug bezorgd, één en ander onverminderd het recht van GATHER de gehele door

haar geleden schade als gevolg van te late terugbezorging op de opdrachtgever

te verhalen.

9. GATHER heeft het recht een waarborgsom te verlangen van maximaal ter grootte van een bedrag gelijk aan de waarde van de gehuurde zaken. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van GATHER wordt de waarborgsom aan het einde van het huurtermijn niet verrekend met

het verschuldigde huurbedrag. Op de waarborgsom zal in mindering strekken het bedrag van de door de opdrachtgever aan het gehuurde toegebrachte en door GATHER begrootte schade alsmede de door GATHER geleden schade als gevolg van te late terugbezorging en/of boete als bedoeld in

het voorgaande lid. GATHER zal uiterlijk acht dagen na terugbezorging van gehuurde zaken de waarborgsom onder aftrek van hoofde van dit en het voorgaande lid is verschuldigd, terugbetalen op een door de opdrachtgever aangegeven wijze.

10. Ingeval het gehuurde geheel of gedeeltelijk tenietgaat door toedoen of onzorgvuldigheid van de opdrachtgever, zal uit hoofde van de verloren gegane zaken de vervangingswaarde tegen nieuwprijs door de opdrachtgever verschuldigd zijn, onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtgever voor door GATHER geleden schade.

7. VERVOER

1. De wijze van transport, verzending, verpakking etc. wordt, indien geen nadere aanwijzingen door de opdrachtgever zijn verstrekt, door GATHER naar eigen inzicht bepaald zonder hiervoor enige aansprakelijkheid te aanvaarden.

2. Eventuele specifieke wensen van de opdrachtgever inzake transport of verzending van zaken worden slechts uitgevoerd indien de opdrachtgever schriftelijk heeft verklaard de meerdere kosten hiervan te zullen dragen.

8. OPLEVERING

1. Indien de overeenkomst (mede) omvat de verkoop en/of levering van zaken, is de opdrachtgever verplicht de overeengekomen zaken af te nemen op het moment waarop deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van

inlichtingen, noodzakelijk voor de oplevering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering van zaken, waaronder begrepen materialen en installaties, plaats af bedrijf, magazijn of ander opslagplaats van GATHER ongeacht of de levering plaatsvindt aan de opdrachtgever of aan een – al dan niet door GATHER aangewezen – vervoerder. Kosten van eventueel transport zijn voor rekening van de opdrachtgever.

3. Alle goederen, ook bij verhuur of berzorging, ook die welke franco worden geleverd, reizen voor risico van de opdrachtgever. Ook in het geval een vervoerder van de zending zich op het standpunt steelt, dat de schade gedurende het vervoer voor rekening van de afzender komt.

4. Oplevering van het werk wordt geacht te hebben plaatsgevonden, indien het uitgevoerde werk door GATHER aan de opdrachtgever feitelijk ter beschikking is gesteld of dit door de opdrachtgever in gebruik is genomen.

5. Indien het te leveren werk bestaat of mede bestaat uit dienstverlening wordt deze naar beste weten en kunnen geleverd. Levering van het werk vindt plaats bij voltooiing van de dienstverlening met als ter beschikkingstelling aan de opdrachtgever.

6. Vanaf transport zijn zaken geheel voor risico van de opdrachtgever.

7. De opdrachtgever dient de geleverde zaken alsmede (het) daarmee te vervaardigen of vervaardigde werk (en) mede ten behoeve van GATHER deugdelijk te verzekeren, met uitzondering van het bepaalde onder artikel 10

8. De opdrachtgever is gehouden volledige medewerking aan de uitvoering van de opdracht te verlenen. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de opstelling van een evenement of activiteit en/of te leveren product, behoudens indien en voor zover de uitvoering door of vanwege GATHER dient te worden verricht, één en ander overeenkomstig de inhoud van de tot stand gekomen overeenkomst. De uitvoering komt voor rekening en risico van de opdrachtgever.

9. De opdrachtgever zorgt dat voormelde werkzaamheden tijdig en volgens de eventuele aanwijzingen van GATHER worden verricht zonder dat GATHER ter zake van die aanwijzingen enige aansprakelijkheid aanvaardt. THIS IS GATHER BV | Zandvoortselaan 81 | 2106 CK | Heemstede T: 06-83150694 | E: hello@thisisgather.nl | W: www.thisisgather.nl

10. Ingeval zich omstandigheden voordoen die de uitvoering van de overeenkomst belemmeren of vertragen buiten schuld van GATHER, is deze gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

11. Opgegeven (op)leveringstermijnen gelden slechts als benadering en zijn nimmer te beschouwen als fataal. Bij niet(-tijdige) levering dient GATHER schriftelijk in gebreke te worden gesteld waarbij GATHER nog een redelijke termijn tot aflevering moet worden geboden. Overschrijden van levertijden geeft geen recht op annulering van de opdracht, op verandering van betalingsvoorwaarden, noch op schadeloosstelling.

9. RECLAME

1. GATHER dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Eventuele daarmee gepaard gaande onkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Bij erkenning zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

3. Reclames geven de opdrachtgever niet het recht betaling geheel of gedeeltelijk na te laten of op te schorten.

10. ANNULERING 1. Indien de deelnemer zich, om welke reden dan ook terug trekt, vervalt het betaalde bedrag aan GATHER. 2. Vermindering van het aantal deelnemers binnen een marge van 10% kan tot en met twee weken voor aanvang van het evenement kosteloos worden aangebracht, waarna de laatst bekende groepsgrootte geldt. Voor vermindering van het aantal deelnemers groter dan 10% worden de annuleringsbepalingen toegepast. 3. Bij annulering van deelname door deelnemer aan een door GATHER georganiseerd evenement zal GATHER de volgende kosten in rekening brengen:

 25% van het gefactureerde bedrag, exclusief de variabele kosten, bij een annulering meer dan twee maanden voor de datum waarop het evenement aanvangt.

 50% van het gefactureerde bedrag, exclusief de variabele kosten, bij een annulering in de periode van twee maanden tot vier weken voor de datum waarop het evenement aanvangt.

 90% van het gefactureerde bedrag, exclusief de variabele kosten, bij een annulering in de periode van vier weken tot een week voorafgaande aan de datum waarop het evenement aanvangt.

 100% van het gefactureerde bedrag, exclusief de variabele kosten, bij een annulering in de periode van een week tot twee dagen voorafgaande aan de datum waarop het evenement aanvangt.

 100% van het gefactureerde bedrag, inclusief de variabele kosten, bij een annulering in de periode van twee dagen voorafgaand aan de datum waarop het evenement aanvangt, tot en met de dag waarop het evenement aanvangt.

4. Annulering dient te allen tijde schriftelijk en aangetekend te geschieden. ‘Datum poststempel’ wordt gehanteerd voor de berekening van de annuleringstermijn. 5. Voor alle gevallen van overmacht van de zijde van de inschrijver blijft het risico voor rekening van de inschrijver.

11. AFGELASTING & VERVANGING

1. Indien een evenement of activiteit onvoorzien geen doorgang kan vinden heeft opdrachtgever het recht op een vervangende datum.

2. Het risico voor het niet kunnen uitvoeren van overeengekomen diensten c.q. het werk als gevolg van in redelijkheid niet te voorziene vertragingen door stakingen, acties, en verkeersomstandigheden, alsmede weersomstandigheden, berust geheel bij de opdrachtgever. In geval als gevolg van meteorologische omstandigheden bepaalde diensten niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk kon worden verricht, berust het risico daarvoor bij de opdrachtgever. Of er in specifieke omstandigheden van dergelijke omstandigheden sprake is, is in redelijkheid ter beoordeling van GATHER. THIS IS GATHER BV | Zandvoortselaan 81 | 2106 CK | Heemstede T: 06-83150694 | E: hello@thisisgather.nl | W: www.thisisgather.nl

3. GATHER is niet verplicht tot het restitueren van gelden indien het evenement of activiteit geen doorgang kan vinden. 4. Deelnemer kan als alternatief kiezen voor deelname aan een ander voorgelegd evenement.

12. OVERMACHT 1.Onvoorziene omstandigheden, waardoor GATHER een evenement, niet tijdig of niet zonder naar haar oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan verrichten, zullen voor GATHER als overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan:

 mobilisatie, oorlog, molest,werkstaking

 beperkende- of verbiedende overheidsmaatregelen,

 natuurrampen

 nationale rouwdag

2. In geval van overmacht heeft een partij het recht de overeenkomst met de wederpartij geheel of ten dele te annuleren zulks door een schriftelijke mededeling aan de wederpartij zonder rechterlijk tussenkomst en zonder dat de opzeggende partij ter zake de door de wederpartij door de annulering geleden schade tot enigerlei vergoeding is verplicht.

3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van de betreffende partij die door de overmacht worden getroffen, opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door GATHER niet mogelijk is, langer duurt dan 30 dagen, zijn beide partijen

bevoegd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder

dat in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien GATHER bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel en/of verrichte werk afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

13. SCHADE 1. Kosten voorkomend uit schade en/of vernielingen aangericht door deelnemers zullen, zover niet op de dader(s) zelf is te verhalen, door de opdrachtgever betaald worden.

14. BETALING 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door GATHER aan te wijzen bank- of girorekening. De op de bank/giro afschriften van GATHER aangegeven valutadag is bepalend en wordt als de dag van betaling aangemerkt. Het totaalbedrag van de toegezonden factuur dient binnen 14 dagen na de factuurdatum betaald te zijn. Is dit niet het geval dan behoudt GATHER het recht een krediettoeslag te hanteren van 2% over het totale factuurbedrag. 2. Betaling dient steeds plaats te vinden zonder korting of verrekening door de opdrachtgever. 3. Bij overschrijding van de in artikel 14.1 bepaalde betalingstermijn zal de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zijn zonder dat een ingebrekestelling is vereist en is de opdrachtgever deswege wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag. 4. Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen daarbij tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde wettelijke rente door de opdrachtgever verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van €750,-. 5. Klachten betreffende de facturen en factuurprijzen dienen schriftelijk te worden ingediend en dienen binnen acht dagen na factuurdatum te zijn ontvangen door GATHER bij gebreke waarvan klachten ter zake niet meer worden aanvaard en de opdrachtgever geacht wordt met de inhoud van de factuur te hebben ingestemd. De verplichting tot betaling wordt niet opgeschort door het indienen van een klacht. 6. GATHER is gerechtigd haar vorderingen op de opdrachtgever te verrekenen met schulden van GATHER.

7. GATHER is gerechtigd haar vorderingen op de opdrachtgever aan derden over te dragen. THIS IS GATHER BV | Zandvoortselaan 81 | 2106 CK | Heemstede T: 06-83150694 | E: hello@thisisgather.nl | W: www.thisisgather.nl

8. GATHER heeft het recht uitvoering van werk te onderbreken, indien de opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot zijn betalingsverplichtingen jegens GATHER. In dat geval heeft de opdrachtgever geen recht op vergoeding van haar kosten en schade die het gevolg is van deze onderbreking. De opdrachtgever vrijwaart GATHER tegen aanspraken van derden tot vergoeding van schade die het gevolg is van een dergelijke onderbreking. Deze bepaling laat onverlet het recht van GATHER op vergoeding van schade, kosten en renten. 9. Niet (tijdige) betaling van een factuur maakt alle andere jegens de opdrachtgever openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar. 10. De kosten van consumpties komen voor rekening van de deelnemer zelf of voor diens bedrijf tenzij vooraf andere afspraken worden gemaakt.

15. INTELLECTUEEL EIGENDOM

1. Alle intellectuele eigendomsrechten, welke ten aanzien van de zaken en werken afkomstig van GATHER kunnen worden uitgeoefend, berusten bij GATHER. Alle door GATHER te leveren of geleverde zaken en/of werken, waaronder (ontwerp)tekeningen, berekeningen, modellen, detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opname, litho‟s en soortgelijke productie en hulpmiddelen, evenals een tot het wezenlijke van die vormgeving behorende gedeelten daarvan, zijn en blijven eigendom van GATHER, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van

GATHER zaken en/of bescheiden te wijzigen en/of te verveelvoudigen en openbaar te maken, waaronder begrepen kopieën, aan derden ter hand te stellen of te tonen.

3. Alle door GATHER afgegeven zaken en/of bescheiden zoals hierboven omschreven, zullen op eerste vordering van GATHER binnen 14 dagen dienen te worden teruggegeven.

4. Indien GATHER een prestatie heeft geleverd naar ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen door of namens de opdrachtgever verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat daardoor geen intellectuele eigendomsrechten (in de ruimste zin van het woord) van derden worden aangetast. De opdrachtgever vrijwaart GATHER voor aanspraken van derden ter zake. 5. Na (op)levering door GATHER verkrijgt de opdrachtgever niet het (exclusieve) recht tot gebruik van het door GATHER in het kader van de overeenkomst vervaardigde werk. Het recht tot gebruik van de opdrachtgever is beperkt tot het recht van normaal eenmalig gebruik van de geleverde en/of

gehuurde zaken. 6. Opdrachtgever verleent bij voorbaat toestemming aan GATHER voor openbaarmaking van tijdens en of rond het evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop deelnemers en/of opdrachtgever zichtbaar is.

7. GATHER houdt zich het recht voor om het beeldmateriaal, dat door opdrachtgever zelf gemaakt is tijdens het evenement, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden.

8. De door opdrachtgever verstrekte persoonsgegevens worden door GATHER opgenomen in een bestand. Door deelname aan een evenement veleent opdrachtgever toestemming aan GATHER tot gebruik van de persoonsgevens voor het verzenden van informatie aan opdrachtgever en voor het verstrekken van de persoongegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan opdrachtgever.

9. Opdrachtgever verleent door het aanvaarden van de algemene voorwaarden toestemming aan GATHER tot openbaarmaking van zijn naam en reviews, bijvoorbeeld door middel van publicatie in dagbladen en internet.

16. GEHEIMHOUDING

1. Partijen nemen strikte vertrouwelijkheid in acht ten aanzien van de informatie over elkaars organisatie en te leveren prestaties, alsmede ten aanzien van overige informatie van vertrouwelijke aard.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, GATHER gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en GATHER zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de

bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is GATHER niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

17. AANSPRAKELIJKHEID 1. Deelname aan de verschillende evenementen geschiedt op eigen risico. GATHER kan niet THIS IS GATHER BV | Zandvoortselaan 81 | 2106 CK | Heemstede T: 06-83150694 | E: hello@thisisgather.nl | W: www.thisisgather.nl

aansprakelijk gesteld worden voor geleden schade aan personen en/of goederen als gevolg van deelname aan de georganiseerde activiteiten.

2. Krachtens het bepaalde in artikel 12 van deze voorwaarden niet toerekenbare tekortkoming bij de nakoming van enige op haar rustende verbintenis (overmacht);

3. GATHER is niet aansprakelijk bij gedragingen van haar ondergeschikte(n) of andere, bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derde(n), behoudens voor zover het betreft een leidinggevende en er daarbij sprake is van opzet of grove schuld.

4. GATHER is niet aansprakelijk bij gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de opdrachtgever, diens ondergeschikte(n) of andere door of vanwege de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derde(n);

5. GATHER is niet aansprakelijk voor schending van aan derden toekomende intellectuele eigendomsrechten, daaronder begrepen octrooirechten, knowhow, modelrechten, auteursrechten,

merkrechten, handelsnaamrechten etc.

6. Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, aanvaardt GATHER slechts aansprakelijkheid indien en voor zover deze aansprakelijkheid door een verzekering wordt gedekt, en slechts tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.

7. Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, is GATHER nimmer aansprakelijk voor schade bestaande uit winstderving, bedrijfsstagnatie of andere gevolgschade van opdrachtgever.

8. Onverminderd het elders in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, is, indien de verzekeraar om enige reden niet overgaat tot uitkering, aansprakelijkheid van GATHER in ieder geval beperkt tot het factuurbedrag, met een maximum van het laagste bedrag van een der navolgende bedragen: – of de factuurwaarde van de geleverde zaken en/of diensten en/of werk – het bedrag dat uit hoofde van de door GATHER gesloten wettelijke aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt en ter zake van de geleden schade daadwerkelijk wordt uitgekeerd.

9. De rechtsvordering tot schadevergoeding of het herstel van de opdrachtgever jegens GATHER ingevolge deze Algemene Voorwaarden, verjaart na een periode van één jaar nadat de opdrachtgever met de schade bekend is geworden.

18. TOEPASSELIJKHEID RECHT EN GESCHILLEN

1. Op al de aanbiedingen en overeenkomsten van GATHER, alsmede op de uitvoering daarvan door GATHER, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

2. Alle geschillen zullen in eerste instantie worden beslecht door de binnen het vestigingsgebied van GATHER bevoegde rechter.

3. Het in het vorig lid van dit artikel bepaalde laat onverlet GATHER het recht om een geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter.

19. WIJZIGINGEN EN AANVULLENDE VOORWAARDEN

1. GATHER heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

2. Wijzigingen en/of aanvullingen zullen van kracht worden nadat deze ter kennis van de wederpartij zijn gebracht en hebben geen terugwerkende kracht.

3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden niet rechtsgeldig blijkt te zijn en/of haar rechtsgeldigheid verliest, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen der algemene voorwaarden en zijn partijen gehouden zo spoedig mogelijk een nieuwe bepaling vast te stellen, waarvan de strekking zo dicht mogelijk ligt bij “oude” bepaling.